Kurzy permanentního makeupu

PODMÍNKY - CZECH PMU CONGRESS

Obchodní podmínky - AKCE CZECH PMU CONGRESS

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Veronika Nicolette Fleišer, Nad Vinicí 1709, Most 43401, IČ: 86751603.

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní akce (dále jen “Akce”) pořádané společností Veronika N. Fleišer uskutečněné prostřednictvím prodeje na těchto stránkách. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2. Společností Veronika N. Fleišer se rozumí společnost Veronika Nicolette Fleišerová, IČ: 86751603, DIČ: CZ8354102768, se sídlem Most 43401, Nad Vinicí 1709.

3. Společnost Veronika N. Fleišer je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4. Společnost Veronika N. Fleišer proto odpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, odpovídá také za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání.

5. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

6. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7. Zakoupené vstupenky – (potvrzení o platbě) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni. Popřípadě si pravost dokladu u nás můžete ověřit.

Postup při nákupu vstupenek.

8. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky společnosti především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.

9. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

10. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

11. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

12. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce pořádané společností Veronika N. Fleišer, bude zákazník vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Veronika N. Fleišer neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

13. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, bude společnost Veronika N. Fleišer vracet níže popsaným způsobem celé vstupné.

14. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

• Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky zde, pošle zákazník email s žádostí o vrácení částky, s údaji o sobě a číslem účtu bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi vráceno na uvedený bankovní účet. Případné poplatky spojené s platbami nejsou součástí vratky. Vrácení peněz se vztahuje pouze na samotnou cenu vstupenky. Kontaktní email: [email protected]

• Pokud pro akci byl stanoven nový termín, zákazník nemá nárok na vrácení částky za vstupenku.

15. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: [email protected] .

16. U společnosti Veronika N. Fleišer nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci pořádanou společností Veronika N. Fleišer, kterou zákazník nezakoupil přes tyto naše webové stránky.

Ochrana osobních údajů.

17. Společnost Veronika N. Fleišer vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek.

Závěrem.

18. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

19. Veronika N. Fleišer si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

20. Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 1. 2022

V Mostě dne 1. 1. 2022 ´Veronika N. Fleišer

 


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Veronika N. Fleišer, se sídlem Nad Vinicí 1709, Most 43401, IČO: 86751603 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás, pokud jste zakoupili vstupenku na Akce prostřednictvím webových stránek www.czechpmucongress.com („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady doplňují Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Veronika N. Fleišerová

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Kontakt: Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

(a) Vaše jméno a příjmení,

(b) obchodní firma,

(c) adresa nebo sídlo společnosti,

(d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

(e) telefonní číslo,

(f) e-mailová adresa

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

1.2 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a náš oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet jen ty vstupenky, které Vás mohou opravdu zajímat. Pakliže si u nás zakoupíte vstupenky na Akci, Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o vstupenkách, zboží nebo službách, které nabízíme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie vstupenek, které jste si u nás zakoupili, zajímat.

1.3 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet jen ty vstupenky, které Vás mohou opravdu zajímat. Marketingový souhlas: Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

(a) provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;

(b) zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;

(c) využití osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.5 Další analytické nástroje

Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na webových stránkách, vyhledávané výrazy.

Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs .

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

a) externí advokátní kanceláři;

b) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery;

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

3.2 Vaše osobní údaje, dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků a zasílání nabídek vstupenek, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

3.3 Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na [email protected].

3.4 Zpracování údaje o Vaší e-mailové adrese za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na [email protected].

4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

(a) právo na přístup k osobním údajům;

(b) právo na opravu;

(c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

(d) právo na omezení zpracování údajů;

(e) právo na přenositelnost;

(f) právo vznést námitku proti zpracování; a

(g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected].

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4.1 Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

4.2 Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

4.3 Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám výmaz ukládá právní předpis.

4.4 Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

4.5 Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

4.6 Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2022