Kurzy permanentního makeupu

PODMÍNKY - KURZY

Veronika Fleišer,
se sídlem Nad Vinicí 1709, Most 43401

a

Studio Paris Most s.r.o.,
se sídlem Průběžná 3175, Most 43401

poskytují služby v oblasti rekvalifikačních a odborných kurzů permanentního make-upu, kosmetiky či masáží, poradenství, online kurzů. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a výše zmíněnými společnostmi a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společnostmi a zákazníkem vzniká na základě uhrazení zálohy. Zakoupením kurzu, semináře, e-learningového či jiného vzdělávacího programu souhlasíte s obchodními podmínky a jsou součástí kupního vztahu mezi poskytovatelem kurzu a studentem.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace
Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Přihlášky přijímáme přes formuláře na jednotlivých webových stránkách našich kurzů.

Zaslané přihlášky nejsou závazné. Uhrazením zálohy se stává přihláška na kurz závaznou a klientovi je garantováno místo na kurzu. Záloha je nevratná. Odstoupení od objednávky je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné, bez překlepů.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly uhrazeny zálohy, a to až do úplného obsazení kapacity semináře/kurzu.

Po odeslání přihlášky vám přijde e-mail s potvrzením kapacit a s výzvou k úhradě zálohy. Pokud Vám takový email nepřijde, prosím kontaktujte nás neprodleně na tel. 608480389.

Přihlášky se přijímají do plného obsazení kapacit.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno (odhlášení z prezenčního kurzu po uhrazení zálohy) přijímáme pouze ze závažných zdravotních důvodů, které je nutné doložit lékařským dokumentem. Zálohu převedeme na jiný termín kurzu (pokud je jiný termín vyhlášen), pouze u těch případů, kdy je účast na kurzu zrušena ze závažných zdravotních důvodů.

 Vstupenky na kongres jsou nevratné a platbu za ně nelze vrátit, vstupenku lze převést na jiné jméno.

Pokud se účastník nedostaví n část kurzu nebo na celý kurz bez předchozí omluvy, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Pokud účastník na kurz již nastoupil a nedokončil jej, nemá právo na vrácení kupní ceny. 

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením akce provést řádně úhradu zálohy či celkové platby. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn na kurz.

 

Způsoby úhrady jsou:

– převodem

Platbu proveďte dle instrukcí v emailu s uvedením přiděleného variabilního symbolu a popisu platby, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Ceny kurzů jsou uvedeny včetně DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

Certifikáty, akreditované kurzy

K veškerým našim kurzům obdržíte certifikát o absolvování kurzu.

Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MZČR (Ministerstvo zdravotnictví ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování. V případě, že se jedná o akreditovaný kurz, splňující podmínky zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnosti si vyhrazují právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazují právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnosti mohou z důvodu naplnění kapacity akce od přihlášky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili a řádně zaplatili zálohu dříve. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti. Společnosti poskytují zdarma odborné poradenství i po absolvování kurzů, toto poradenství je z naší strany zcela dobrovolné a nevzniká na něj žádný právní nárok. Poradenství provádíme dle časových dispozic a je časově omezeno. Taktéž si vyhrazujeme právo na odmítnutí k přijetí ke vzdělávacímu programu jakéhokoliv klienta. Účastníci našich kurzů se zavazují k mlčenlivosti nabytých dovedností, tyto dovednosti mohou využívat pouze pro svou osobní a profesní potřebu. Šíření dalším osobám jakýchkoliv tištěných, video či audio materiálů získaných v kurzu nebo v e-learningovém programu je přísně zakázáno. Taktéž pořizování kopií či přepisů. Používání našich materiálů, jejich částí, přepisů a pod. pro účely školení dalších osob je striktně zakázáno a v tomto případě si vyhrazujeme právo na odškodné ve výši 150.000 Kč.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecná ustanovení
Společnosti:
Veronika Fleišer
IČ: 86751603
se sídlem Nad Vinicí 1709, Most 43401

a

Studio Paris Most, s.r.o.
IČ: 08391289
se sídlem Průběžná 3175, Most 43401

poskytují služby v oblasti rekvalifikačních a doplňkových kurzů, poradenství, e-learningu a prodeje odborných přístrojů, vydává tento reklamační řád. Vzhledem k tomu, že se jedná o odborné vzdělávací programy určené pro profesionály z oboru kosmetiky, masáží a permanentního make upu jsou tyto kurzy poskytovány pouze podnikatelům na IČ a tím se také řídí obchodní a reklamační podmínky. Veškerá odpovědnost, hygienické normy a oprávnění vyplývající z provádění praxe určité techniky nabité na kurzu jsou odpovědností studenta, který je povinen si informace k oprávnění provozování dané živnosti zajistit sám a na vlastní odpovědnost před zahájením kurzu.

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti – KURZY A SEMINÁŘE

Zákazník má právo podat společnosti reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:

Způsobu výuky lektora

Metodického obsahu akce
Organizace akce
Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně, nejpozději do 14 dnů od absolvování vzdělávacího programu, a to na adresu Veronika Fleišer, Nad Vinicí 1709, Most 43401 nebo e-mailem na [email protected]. Na jinou formu reklamace nebude brán zřetel.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
Popis – důvod reklamace/stížnosti
Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do na výše uvedené adresy.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:

Pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.
Rozsah a podmínky reklamace – PŘÍSTROJE

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (i e-mailem). Pro přístroje objednané prostřednictvím internetu jako součást školení platí lhůta na vrácení bez udání důvodu 14 dnů, pokud nebyl přístroj již použit nebo upraven na míru zákazníkovi. Písemná reklamace musí obsahovat:

Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
Jméno a příjmení klienta nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
Identifikaci publikace – název, případně číslo faktury k dané akci
Popis – důvod reklamace
Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Reklamace se zasílá na adresu: Veronika Fleišer, Nad Vinicí 1709, Most 43401 nebo na e-mail: [email protected].
K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii nákupní faktury – daňového dokladu.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace

Společnost je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena na výše zmíněné adresy.

Způsob řešení reklamace

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Společná závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád a obchodní podmínky jsou platné od platný od 1. 1. 2023