Kurzy permanentního makeupu

PODMÍNKY - SALON

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Obchodní podmínky – Veronika Fleišer, Nad Vinicí 1709, Most 43401, dále jako Fleiš Academy Salon.

  pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fleisacademy.com/salon

  provozovatel internetového obchodu: Veronika Fleišer, Nad Vinicí 1709, Most 43401, IČ: 86751603

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele internetového obchodu (dále jen
  „zprotředkovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
  základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi právnickou osobou (dále jen „prodávající“) a
  jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele.
  Internetový obchod je zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
  www.fleisacademy.com/salon (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen
  „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
  podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.3. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
  práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  2. Uzavření kupní smlouvy

  2.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
  zákoníku se nepoužije.

  2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb.
  Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají
  v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

  2.3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
  formulář obsahuje zejména informace o:
  – objednávané službě (objednávané služby zaškrtne v objednávkovém formuláři)
  – způsobu úhrady kupní ceny služeb
  – informace o platnosti čerpání voucheru na vybrané služby

  2.4. Před zasláním objednávky zprostředkovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které v objednávkovém formuláři vyplnil,
  a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“.
  Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem i prodávajícím považovány za správné.

  Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky, toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a
  to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen
  „elektronická adresa kupujícího“).

  2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zaplacením objednávky.

  2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
  vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
  (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se
  neliší od základní sazby.

  3. Ceny služeb a platební podmínky

  3.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit
  prodávajícímu následujícími způsoby:
  – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, jehož číslo kupujícímu sdělí zprostředkovatel
  – bezhotovostně platebními kartami

  3.2. U bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením
  variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  3.3. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  3.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
  prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový
  doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na
  elektronickou adresu kupujícího nebo vytištěnou fakturu dodá společně s dodávkou služeb.

  4. Odstoupení od kupní smlouvy

  4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od
  kupní smlouvy o dodávce služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní
  smlouvy o dodávce služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i služeb, které bylo po dodání nenávratně smíseno
  s jiným službami, od kupní smlouvy o dodávce služeb v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
  hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
  počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má
  kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to před čerpáním služeb.
  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či
  na adresu elektronické pošty prodávajícího, která je uvedena na vydaném dokladu od prodávajícího (dále jen
  „elektronická adresa prodávajícího“).

  4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
  Služby tedy nemohou být čerpány. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením částky prodávajícímu.

  4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
  přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to pouze bankovním převodem.

  4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na službách je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
  kupujícího na vrácení kupní ceny.

  4.6. Do doby čerpání služeb kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém
  případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  4.7. Je-li společně se službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
  uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací
  smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se službami prodávajícímu vrátit i
  poskytnutý dárek.

  4.8. Kupující má povinnost se na objednanou službu dostavit ve smluveném termínu. Neomluví-li se včas, tedy nejméně 24 hodin přes svým smluveným termínem, či se nedostaví na sjednaný termín, rezervační poplatek propadá bez náhrady prodávajícímu.

  5. Dodání voucheru na služby

  5.1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno vouchery na služby doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
  služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6. Práva z vadného plnění

  6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
  předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
  reklamace možné s ohledem na povahu prodávaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  6.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační
  řád prodávajícího.

  7. Další práva a povinnosti smluvních stran

  7.1. Kupující nabývá vlastnictví k voucheru ke službám zaplacením celé kupní ceny služeb.

  7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.
  1 písm. e) občanského zákoníku.

  7.3.Mimo soudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
  [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
  adresu kupujícího.

  7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
  provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává
  Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
  nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  8. Ochrana osobních údajů

  8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
  identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen
  jako „osobní údaje“).

  8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a zprostředkovatelem, a to pro účely
  realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a zprostředkovatelem také pro účely zasílání
  informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto
  článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí,
  že je povinen své osobní údaje ( při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
  prodávajícího nebo zprostředkovatele o změně ve svých osobních údajích.

  8.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající nebo zprostředkovatel pověřit třetí osobu,
  jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících služby nebudou osobní údaje prodávajícím nebo
  zprostředkovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické
  podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
  dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, zprostředkovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
  zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
  rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  – požádat prodávajícího, zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení
  – požadovat, aby prodávající, zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

  8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající nebo zprostředkovatel
  povinen tuto informaci předat. Prodávající nebo zprostředkovatel má právo za poskytnutí informace podle
  předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího nebo
  zprostředkovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
  prodávajícím nebo zprostředkovatelem na elektronickou adresu kupujícího.

  9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce
  možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na
  počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  10. Doručování

  10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

  11. Závěrečná ustanovení

  11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že
  vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
  předpisů.

  11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
  neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
  Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a
  doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování, adresa elektronické pošty a telefon jsou uvedeny
  v objednávce, nebo na telefonickou a písemnou žádost vydány zprostředkovatelem.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11.5.2016.

  Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří se na základě zaplaceného voucheru objednají na služby a následně bez omluvy nepřijdou, ztrácení nárok na čerpání koupené služby bez náhrady. Omluvit se z neschopnosti přijít můžete provádět maximálně 24 hodin před sjednaným termínem.